RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.)  – dalej RODO informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach, Huzele 110,
  38-600 Lesko tel. 13 469 61 91, e-mail:rodo@wtzlesko.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z których mogą Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem e-mail lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6ust.1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr 123, poz.776, z późn. zm.); oraz pozostałych aktów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w celu realizacji regulaminowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej w WTZ oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Skip to content