Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności: Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści, przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów strony, sporadycznie mogą pojawić się błędy w opisach
i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy, treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-24

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-24

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Kierownik WTZ – Józef Orłowski

E-mail: wtz@wtzlesko.pl

Telefon: 13 469 61 91

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach

E-mail: stowarzyszenie@wtzlesko.pl

Adres: Huzele 110, 38-600 Lesko

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek WTZ w Huzelach jest obiektem dwukondygnacyjnym do którego prowadzą trzy wejścia z czego dwa z podjazdem przystosowanym do ruchu wózków inwalidzkich i barierkami.

Przed budynkiem znajduje się duży parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest pozbawiony barier architektoniczny, posiada elektryczną platformę dźwigową oraz barierki umożliwiające łatwiejsze poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Wszystkie pomieszczenia w WTZ w Huzelach dostępne są dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.

Budynek posiada szerokie korytarze, pomieszczenia – pracownie są dostosowane do potrzeb osób
z trudnościami w poruszaniu się, w tym przemieszczające się na wózku inwalidzkim. W lokalu brak jest różnic w poziomach posadzki, a powierzchnia posadzek nie jest śliska.

Toalety i pomieszczenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku (toalety, winda) funkcjonuje system przywoływania pomocy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W WTZ w Huzelach nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności wraz z pojawianiem się nowych treści, artykułów, plików multimedialnych.

 

 

Skip to content