Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019

26.09.2019 · 13:46

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 w post. pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przesyła odpowiedzi do pytań, które stanowią integralną część SIWZ oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

1.Wyjasnienie treści SIWZ

2.Załączniki w wersji edytowalnej

3.Poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

4.Poprawiony Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Poprawiony Załącznik nr 5 – Wzór umowy