OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

07.10.2020 · 13:45

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

informuje o wszczęciu postępowania na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Więcej informacji w plikach do pobrania

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu nr 594096

2.SIWZ

3.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 2 – Projekt umowy

5.Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego

6.Załącznik Nr 4 – Wzor oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

7.Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej