Informacja z otwarcia ofert

17.08.2018 · 12:40

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 270 000 zł brutto (słownie dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/000)

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00 wpłynęło 3 oferty

Informacje szczegółowe dotyczące ofert w załączonym pliku:

1.informacja_z_otwarcia ofert (pdf.io)

dokumenty do uzupełnienia przez oferentów dotyczące grupy kapitałowej:

2.Zal nr 5 do SIWZ oswiadczenie o przynaleznosci