INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16.10.2020 · 12:14

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.::Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

 

Więcej informacji w pliku do pobrania:

zawiadomienie o wyborze oferty str1zawiadomienie o wyborze oferty str2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15.10.2020 · 14:42

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 15.10.2020 r. o godz. 13.15 odbyło się otwarcie ofert.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Więcej informacji w pliku do pobrania:

1. informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 07.10.2020 · 13:45

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

informuje o wszczęciu postępowania na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Więcej informacji w plikach do pobrania

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu nr 594096

2.SIWZ

3.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 2 – Projekt umowy

5.Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego

6.Załącznik Nr 4 – Wzor oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

7.Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej

Kolędowanie w Warsztacie Terapii Zajęciowej 10.01.2020 · 13:12

 

W 09.01.2020r w naszym Warsztacie odbyła się prezentacja przedstawień bożonarodzeniowych oraz wspólne kolędowanie. Wśród obecnych gości była Pani Anna Ceparska-Bąbel dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku oraz Pani Katarzyna Weremińska wraz z uczniami. Uczestnicy biorący udział w warsztatach teatralny pod nadzorem Pani Bożeny zaprezentowali dwa spektakle bożonarodzeniowe powstałe w ramach operacja pn. Dziedzictwo regionalne w przedstawieniach teatralnych mające na celu kultywowanie regionalnych tradycji i obrzędów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po zaprezentowaniu spektakli miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd.

P1020944 P1020949 P1020950 P1020963 P1020964 P1020967 P1020968 P1020977

Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych 21.12.2019 · 12:28

W dniu 20.12.2019r odbyła się wystawa kartek bożonarodzeniowych powstałych w ramach operacja pn. Kartki świąteczne elementem naszej tradycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prowadzonych warsztatów plastycznych w których brali udział uczestnicy WTZ nabywali umiejętności tworzenia niepowtarzalnych kartek okolicznościowych z wykorzystaniem regionalnych tradycji np. haftu krzyżykowego. Efektem wspólnych spotkań były powstałe kartki, które następnie zostały zaprezentowane podczas wystawy.

P1020678 P1020701 P1020709 P1020710 P1020711 P1020713 P1020724 P1020727 P1020732

Wigilia w Warsztacie Terapii Zajęciowej 20.12.2019 · 12:07

W dniu 19.12.2019 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie wigilijne wraz z zaproszonymi gośćmi. Na początku kierownik WTZ Pan Józef Orłowski przywitał wszystkich składając życzenia świąteczne oraz noworoczne. Następnie odbyły się przedstawienia bożonarodzeniowe powstałe w ramach operacji pn. Dziedzictwo regionalne w przedstawieniach teatralnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po prezentacji jasełek wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na zakończenie spotkania miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie przebiegło w ciepłej, świątecznej atmosferze.

Wszystkim życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2020 roku. 

P1020842 P1020854 P1020860 P1020872 P1020879 P1020890 P1020913 P1020937

Zaproszenie na wystawę Kartek Bożonarodzeniowych 17.12.2019 · 10:33

W dniu 20.12.2019 r. w Warsztatcie Terapii Zajęciowej w Huzelach odbędzie się Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych.

więcej informacji na plakacie:

Plakat informacyjny  projekt grantowy 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.10.2019 · 12:20

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.:: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w postępowaniu.

więcej informacji w pliku do pobrania

Plik do pobrania:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert 01.10.2019 · 13:22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 15.10.2020 r. o godz. 13:15 odbyło się otwarcie ofert.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

więcej informacji w pliku do pobrania:

1. informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 26.09.2019 · 13:46

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 w post. pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przesyła odpowiedzi do pytań, które stanowią integralną część SIWZ oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

1.Wyjasnienie treści SIWZ

2.Załączniki w wersji edytowalnej

3.Poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

4.Poprawiony Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Poprawiony Załącznik nr 5 – Wzór umowy